LAIŠKAS EFEZIEČIAMS


1 1Paulius, Dievo valia Kristaus Jėzaus apaštalas, šventiesiems, gyvenantiems Efeze, ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. 2Malonė ir ramybė jums nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

IŠGANYMO PASLAPTIS IR BAŽNYČIA

Dieviškasis išganymo planas

3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje,
4 mus išsirinkdamas jame
prieš pasaulio sukūrimą,
kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
5 Iš grynos meilės, laisvu savo valios nutarimu,
jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
tapti jam įsūniais
6 savo malonės kilnumo šlovei.
Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,
7 kuriame turime atpirkimą jo krauju
ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.
8 Jis dosniai apdovanojo mus savo malone
su įvairiopa išmintimi ir sumanumu,
9 paskelbdamas mums savo valios paslaptį,
kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,
10 amžių pilnatvei atėjus,
visa, kas yra danguje ir žemėje,
iš naujo suvienyti Kristuje tartum galvoje.
11 Jame esame tapę paveldėtojais,
iš anksto paskirti sutvarkymu to,
kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą,
12 kad būtume jo didybės šlovei
mes, kurie nuo seno turėjome viltį Mesijuje.
13 Kristuje ir jūs,
išgirdę tiesos žodį – išgelbėjimo Evangeliją –
ir įtikėję juo,
esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia,
14 kuri yra mūsų paveldėjimo laidas,
kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.

Kristaus garbė ir didybė 15Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 16nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus ir melsdamas, 17kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti; 18kad apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas 19ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.

20 Ja jis prižadino Kristų iš numirusių
ir pasodino danguose savo dešinėje,
21 aukščiau už visas kunigaikštystes,
valdžias, galybes, viešpatystes
ir už kiekvieną vardą, tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,
22 ir visa jam palenkė po kojų,
o jį patį pastatė viršum visko,
kad būtų galva Bažnyčios,
23 kuri yra jo Kūnas,
pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.

2Išganymo dovana Kristuje 1Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, 2kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose. 3Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai kaip ir kiti. 4Bet Dievas, apstus gailestingumo, savo didžia meile, kuria mus pamilo, 5mus, mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi, – jūs gi esate išgelbėti malone, – 6prikėlė ir pasodino danguje su Kristumi Jėzumi, 7kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. 8Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; 9ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Žydų ir pagonių sandermė Dieve 11Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnu pagonys, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu, atliktu rankomis. 12Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomenei, tolimi pažado sutartims, be vilties ir be Dievo pasaulyje. 13Bet dabar Kristuje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi dėlei Kristaus kraujo.

14Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abejų padaręs viena, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnu panaikinęs priešybę. 15Jis panaikino įsakymų Įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sukurtas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką 16ir viename kūne kryžiumi abejus sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. 17Atėjęs jis skelbė taiką jums, kurie buvote toli, ir tiems, kurie buvo arti, 18nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie Tėvo vienoje Dvasioje.

19Vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai, 20užstatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintys kertiniu akmeniu patį Kristų Jėzų, 21ant kurio darniai auga visas pastatas, tampantis šventove Viešpatyje, 22ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė Dvasioje.

3Paulius – Kristaus paslapties tarnas 1Todėl aš, Paulius, esu Kristaus Jėzaus kalinys dėl jūsų – pagonių. 2Jūs, be abejo, esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui: 3apreiškimu buvo man atskleista paslaptis, kaip aš ką tik esu trumpai aprašęs. 4Skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu Kristaus paslaptį, 5kuri ankstesnėms žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbta taip, kaip ji dabar Dvasios atskleista jo šventiesiems apaštalams ir pranašams: 6pagonys kartu su žydais yra paveldėtojai, vieno kūno nariai ir dalininkai pažado Kristuje Jėzuje per Evangeliją. 7Aš tapau Evangelijos tarnu Dievo malonės dovana, kuri man buvo duota jo galybės veikimu. 8Man, iš visų šventųjų mažiausiajam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus 9ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve – visų dalykų Kūrėjuje, – 10kad dabar per Bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopa Dievo išmintis. 11Tai atitinka amžinąjį nutarimą, įvykdytą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje. 12Jį tikėdami, mes drąsiai ir su pasitikėjimu einame prie Tėvo. 13Todėl aš prašau nenusiminti dėl mano vargų jūsų dėlei, nes jie yra jūsų garbė.

Apaštalo malda 14Dėl to aš klaupiuosi prieš Tėvą, 15nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, 16kad iš savo šlovės turtų suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti tvirtais vidiniais žmonėmis, 17kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, 18galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, 19ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta bet kokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

20O tam, kuris savo jėga, veikiančia mumyse, gali padaryti nepalyginti daugiau, negu mes prašome ar išmanome, 21jam tebūna šlovė Bažnyčioje ir Kristuje Jėzuje per visas kartas amžių amžiais! Amen.

PAMOKYMAI

4Vienybės reikalas 1Taigi aš, kalinys Viešpatyje, raginu jus elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. 2Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, 3uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais. 4Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį. 5Vienas Viešpats, vienas tikėjimas, vienas krikštas. 6Vienas Dievas ir visų Tėvas, kuris virš visų, per visus ir visuose.

7Kiekvienam mūsų duota malonė pagal Kristaus dovanos mastą. 8Todėl sakoma:

Kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius
ir davė žmonėms dovanų.

9Ką reiškia jis pakilo, jeigu ne tai, kad jis ir nusileido į žemesniąsias sritis žemėje. 10O tasai, kuris nužengė, yra tas pats, kuris iškilo aukščiau už visus dangus, kad visa užpildytų. 11Tai jis paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, 12kad padarytų šventuosius tinkamus tarnystės darbui, Kristaus kūno ugdymui, 13kol mes visi kaip vienas tikėdami ir pažindami Dievo Sūnų, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką.

14Mes jau nebegalime būti maži vaikai, siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymo vėjelio, žmonių apgaulės, jų gudrumo, vedančio į klystkelius. 15Ne! Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meile visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, – Kristuje. 16Iš jo visas kūnas, suderintas ir stipriai sujungtas įvairiais ryšiais, savaip veikiant kiekvienai daliai, auga ir save patį stato meilėje.

Naujas gyvenimas Kristuje 17Taigi aš liepiu ir įspėju Viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgiasi pagonys dėl savo proto menkystės. 18Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo dvasinio aklumo bei širdies suakmenėjimo. 19Jie visiškai išglebo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. 20Bet jūs gi ne šito išmokote apie Kristų! 21Juk jūs apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: 22privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, 23atsinaujinti savo proto dvasinėje gelmėje, 24apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

25Tad, pametę melagystę, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. 26Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės! 27Ir nepalikite vietos velniui. 28Kas vogdavo, tegu nebevagia, bet imasi triūso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. 29Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas tinka pamokyti ir duoda naudą klausytojams. 30Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. 31Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. 32Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

5Dievo sekėjai 1Būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai, 2ir gyvenkite meile, nes ir Kristus pamilo jus ir atidavė už mus save kaip atnašą ir kvapią auką Dievui.

3Užtat ištvirkavimas, visoks netyrumas ar godulystė tenebūna jūsų net minimi, kaip pridera šventiesiems; 4taip pat begėdystė, kvaila šneka ar juokų krėtimas – jums tai netinka, verčiau tebūna dėkojimas. 5Gerai įsidėmėkite, kad joks ištvirkėlis, nedorėlis ar gobšas, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės dalies. 6Tegul niekas neapgauna jūsų tuščiais plepalais; už tokius dalykus Dievo rūstybė ištinka neklusnumo vaikus. 7Nebūkite jų bendrai! 8Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai. 9O šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopu gerumu, teisumu ir tiesa. 10Ištirkite, kas patinka Viešpačiui, 11ir neprisidėkite prie nevaisingų tamsos darbų, o verčiau pasmerkite juos. 12Nes ką jie slapčia daro, gėda ir sakyti. 13Bet visa, ką šviesa smerkia, tampa regima, 14o kas tampa regima, yra šviesa. Todėl sakoma:

“Pabusk, kuris miegi,
kelkis iš numirusių,
ir apšvies tave Kristus”.

15Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės: kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi, 16gerai naudojantys laiką, nes dienos yra piktos. 17Nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. 18Ir nepasigerkite vynu, kuriame slypi pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios. 19Kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį, 20visuomet ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu, 21paklusdami vieni kitiems dėl Kristaus baimės.

Pamokymai sutuoktiniams 22Jūs, moterys, būkite klusnios savo vyrams lyg kad Viešpačiui, 23nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva, – jis, kūno gelbėtojas. 24Ir kaip Bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moterys visur kur teklauso vyrų.

25Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, 26kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, 27kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. 28Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas tarytum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį. 29Juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja kaip ir Kristus Bažnyčią. 30Mes gi esame jo kūno nariai. 31Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glausis prie savo žmonos, ir du taps vienu kūnu. 32Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią. 33Taigi kiekvienas jūsų temyli savo žmoną kaip save patį, o žmona tegerbia vyrą.

6Žodis vaikams 1Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. 2Gerbk savo tėvą ir motiną, – tai pirmasis įsakymas su pažadu: 3Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje. 4Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos, drausmindami ir mokydami Viešpaties vardu.

Pamokymai vergams ir šeimininkams 5Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarba, nuoširdžiai lyg kad Kristaus, 6ne dėl akių tarnaudami, lyg žmonėms patikti norėdami, bet kaip Kristaus vergai, iš širdies vykdantys Dievo valią. 7Noriai tarnaukite kaip Viešpačiui, o ne žmonėms, 8žinodami, jog kiekvienas, tiek vergas, tiek laisvasis, jei padaro ką gera, gaus atlyginimą iš Viešpaties.

9Ir jūs, šeimininkai, tą patį darykite jiems. Liaukitės grasinę, žinodami, kad ir jiems, ir jums yra Viešpats danguje ir kad jis nedaro skirtumo tarp asmenų.

Dvasinė kova 10Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. 11Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. 12Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. 13Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. 14Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais 15ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. 16O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. 17Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. 18Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius 19ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį, 20kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, – kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.

Baigiamasis žodis 21Kad ir jūs sužinotumėte, kaip man einasi ir ką veikiu, visa papasakos jums Tichikas, mylimas brolis ir ištikimas padėjėjas Viešpatyje. 22Aš tam jį ir siunčiu, kad jūs sužinotumėte apie mus ir kad jis paguostų jūsų širdis.

23Broliams ramybė ir meilė su tikėjimu nuo Dievo Tėvo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus. 24Malonė visiems, kurie myli mūsų Viešpatį Jėzų Kristų negęstančia meile!