Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina…

Švenčiausioji Mergele, Dievo Motina, mano Motina ir Globėja, aš pasivedu Tavo globai ir visiškai pasikliauju Tavo gailestingumu. Būk, o gerumo Motina, mano prieglobstis varguose, mano paguoda kančiose ir mano užtarėja pas savo brangųjį Sūnų šiandien, visas mano gyvenimo dienas ir ypač mano mirties valandą.

Švenčiausiasis patriarche, šventasis Juozapai, dėl to meilaus rūpestingumo, su kuriuo tu šiame pasaulyje globojai Jėzų ir Mariją, teikis rūpintis mūsų gyvenimu iki paskutinio atodūsio.

Dangaus Angele, mano ištikimas ir gailestingas vadove, padėk man būti tokiu klusniu tavo įkvėpimams ir taip pakreipti savo žingsnius, kad niekada neišklysčiau iš Dievo įsakymų kelio.

Šventasis Globėjau, kurio vardą aš turiu garbę nešioti, globoki mane, melskis už mane, kad kaip ir tu galėčiau tarnauti Dievui žemėje ir su tavimi Jį amžinai šlovinti danguje. Amen.