Į Tavo rankas, Viešpatie, ir į Tavo šventųjų angelų rankas…

Į Tavo rankas, Viešpatie, ir į Tavo šventųjų angelų rankas aš šiandien patikiu ir atiduodu savo sielą, savo gimines, savo geradarius, savo draugus ir priešus ir visą katalikų liaudį. Apsaugok mus, Viešpatie, šią dieną dėl Švenčiausiosios Mergelės Marijos bei visų Tavo šventųjų nuopelnų ir užtarimo, nuo visų ydingų ir neramių geismų, nuo visų nuodėmių ir velnio gundymų, nuo staigios ir netikėtos mirties bei pragaro kančių. Apšviesk mano širdį Tavo Šventosios Dvasios šviesa, suteik, kad visuomet būčiau paklusnus Tavo įsakymams, neleisk man atsiskirti nuo Tavęs, o Dieve, kuris gyveni ir viešpatauji su Dievu Tėvu ir ta Šventąja Dvasia per amžių amžius. Amen.