BREVIJORIAUS RYTO MALDA

“Visagali Viešpatie Dieve, kuris mums leidai sulaukti šios dienos pradžios, gelbėk mus šiandien savo galybe, kad šią dieną nepalinktume į jokią nuodėmę, bet kad Tavo teisumo vykdymui visados būtų skirtos mūsų kalbos, būtų nukreiptos mintys ir darbai.

Teikis nukreipti ir pašventinti, valdyti ir vesti, Viešpatie Dieve, dangaus ir žemės Karaliau, šiandien mūsų širdis ir kūnus, mūsų jusles, kalbas ir darbus pagal Tavo įstatymą Tavųjų įsakymų vykdymui, kad čia ir amžinybėje, Tau padedant, pelnytume būti saugūs ir laisvi, pasaulio Išganytojau, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.”