TRYS POP. INOCENTO III MALDOS Į VISUS ŠVENTUOSIUS UŽ BAŽNYČIOS APGYNIMĄ IR TAIKĄ

I. Apgink mus nuo visų sielos ir kūno pavojų, meldžiame, Viešpatie, bei užtariant Švenčiausiajai ir šlovingajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. bei visiems šventiesiems, suteik mums išganymą ir taiką, kad sunaikinus visus priešingumus ir klaidas, Tavo Bažnyčia Tau tarnautų saugioje laisvėje. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

II. Išklausyk mus, mūsų Gelbėtojau, ir Tavo viengimio Sūnaus švenčiausiosios kančios galia apsaugok mus nuo visų sielos ir kūno priešų bei suteik mums malonę šiame gyvenime bei šlovę būsimajame. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

III. Teapvalo ir tesustiprina mus, meldžiame, Viešpatie, viengimio Tavo Sūnaus Brangiausiasis Kraujas, pralietas ir Tau paaukotas ant kryžiaus. Užtariant Švenčiausiajai Mergelei, Dievo Gimdytojai Marijai, šventiesiems Tavo apaštalams Petrui ir Pauliui, šventajam N. ir visiems šventiesiems, padaryk mus ir apvalytus nuo nusižengimų, ir apginkluotus kovoje su priešais. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. Amen.