ŠV. VINCENTO PALOČIO MALDA NEKALTAI PRADĖTAJAI

Nekaltoji Dievo Motina, dangaus Karaliene, gailestingumo Motina, nusidėjėlių užtarėja ir prieglobsti, štai aš, apšviestas ir paskatintas malonių, kurias Tavo motiniškas gerumas man gausiai išprašė iš Dievo lobyno, dabar ir visiems laikams nutariu atiduoti į Tavo rankas savo širdį, kad ją pašventintum Jėzui.

Todėl devynių angelų chorų ir visų šventųjų akivaizdoje atiduodu ją Tau, Švenčiausioji Mergele, o Tu mano vardu ją paaukok Jėzui. Dėl sūniško pasitikėjimo Tavimi, kurį aš išpažįstu, esu tikras, kad dabar ir visados darysi visa, ką gali, kad mano širdis visiškai priklausytų Jėzui ir tobulai sektų šventuosius, ypač šventąjį Juozapą, Tavo tyriausiąjį Sužadėtinį. Amen.