ŠV. TOMO AKVINIEČIO MALDA

Į Tave, o Dieve, gailestingumo Šaltini, kreipiuosi aš, nusidėjėlis, nes esu pilnas dėmių, o Tu gali mane apvalyti.
Teisingumo Saule, apšviesk neregį!

Amžinasis Gydytojau, pagydyk sužeistąjį!

Karalių Karaliau, aprenk nuogą!

Tarpininke tarp Dievo ir žmonių, grąžink kaltąjį vienybėn su Tavimi!

Gerasis Ganytojau, parvesk avidėn paklydusį!

Suteik, Viešpatie, gailestingumą vargšui, atleidimą kaltajam, gyvenimą mirusiajam, išteisinimą bedieviui, savo malonės patepimą užkietėjusiai širdžiai.

Maloningasis Dieve, pašauk atgal pabėgėlį, patrauk besipriešinantį, pakelk parpuolusį, palaikyk stovintį ant kojų, vesk keliaujantį.

Nepamiršk to, kuris Tave pamiršo, neapleisk to, kuris Tave apleido, nepaniekink nusidėjėlio. Nusidėdamas įžeidžiau Tave, mano Dieve, padariau skriaudą artimui, negailėjau net savęs paties.

Būk man gailestingas! Amen.