ŠV. ŠVČ. TREJYBĖS ELZBIETOS (†1906) MALDA

O mano Dieve, Trejybe, kurią aš garbinu, padėk man visai save pamiršti, kad gyvenčiau Tavyje ramiai ir taikiai, lyg mano siela jau gyventų amžinybėje. Niekas tenedrįsta trukdyti mano rimties, tegul niekas neįstengia manęs atitraukti nuo Tavęs, o mano Nesikeičiantis! Kiekviena minutė tegul mane dar toliau veda į Tavosios paslapties gelmes.

Padovanok taiką mano sielai, paversk ją savo dangumi, Tavo mėgstamu būstu ir Tavosios ramybės vieta. Neleisk joje niekad Tavęs palikti vieno, duok, kad būčiau ten visa, budri savo tikėjime, paskendusi garbinime, visai pasidavusi Tavo kuriančiam veikimui.

Mano mylimas Kristau, nukryžiuotas iš meilės, norėčiau būti Tavo Širdies nuotaka, norėčiau apipilti Tave šlovinimais, norėčiau taip Tave pamilti, kad iš meilės mirčiau! Tačiau jaučiu savo silpnumą. Todėl prašau Tave: apvilk mane savimi, suvienyk mano sielą su kiekvienu Tavo sielos virpesiu, užtvindyk mane, užvaldyk mane, Tu pats stok į mano vietą, kad manasis gyvenimas tebūtų vien Tavo gyvenimo atspindys. Ateik į mane kaip garbintojas, sutaikytojas ir Atpirkėjas!

Amžinasis Žodi, manojo Dievo Žodi, noriu praleisti savo gyvenimą Tavęs beklausydama. Noriu būti visai atvira ir paklusni, kad visko iš Tavęs išmokčiau. Taipogi noriu, nepaisant visų naktų, visos tuštumos ir bejėgiškumo, į Tave nuolat kelti savo žvilgsnį ir pasilikti Tavo ryškioje šviesoje. Tu esi saulė, kuri mane traukia. Pritrauk mane taip, kad niekada nesiliaučiau suktis Tavo spindėjime.

O viską ryjanti Ugnie, meilės Dvasia, „nuženk ant manęs“, kad mano sieloje įvyktų lyg naujas amžinojo Žodžio įsikūnijimas. Norėčiau būti lyg kita jo žmogystė, kurioje jis galėtų atnaujinti visą savo paslaptį. Ir Tu, Tėve, pasilenk prie savo vargšo, menko kūrinio, „pridenk mane savo šešėliu“ ir regėk manyje vien tik jį, „Mylimąjį, kuriuo Tu gėriesi“.

O mano Trys, mano viskas, mano palaima, be galo Vienas, Neišmatuojamas, kuriame visai pasimetu, išduodu Tau save kaip grobį! Paskęsk visas manyje, kad aš visa Tavyje nugrimzčiau, laukdama, kol nukeliausiu ten, kur Tavo šviesoje regėsiu Tavo šlovės bedugnę.