ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO DIEVO MALONĖS PRAŠYMAS

Malonės, mano Dieve, malonės! Meldžiu Tave malonės ir visų mano nuodėmių atleidimo vardan Tavo Viengimio, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris dėl mano išganymo numirė ant kryžiaus. Į jį sudedu visą savo viltį. Šiandien, mano Dieve, aš atnaujinu ištikimybės priesaiką, kurią Tau daviau per savo Krikštą; dabar, kaip ir anuomet, atsižadu velnio, pasaulio ir kūno, visų blogų darbų, prabangos ir geidulių visą savo likusį gyvenimą, o mano be galo geras, gailestingas Dieve! Taip, šiuo ketinimu aš aukoju Tau, mano Dieve, savo sielą su visomis jos galiomis, savo širdį su visais jos jausmais, savo kūną su visomis jo juslėmis ir prižadu, kad jokia savo būties dalimi nesinaudosiu prieš Tavo dieviškosios didybės valią. O jei būsiu apgautas priešo klastos ar suvedžiotas savo žmogiško silpnumo, jei nepajėgsiu ištikimai bendradarbiauti su Tavo malone ir elgtis pagal šiuos savo pažadus, prisiekiu Tau nė akimirkos nedelsdamas su Šventosios Dvasios malone vėl atsikelti iš to nuopuolio. Tai yra mano nesikeičiantis sprendimas, mano neatšaukiama valia, be jokių išlygų ir išimčių.

Amžinasis, visagali, be galo geras Dieve – Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, teikis priimti šią meilaus kvapo visos mano esybės auką. Kadangi man davei malonę atnešti Tau šiuos nutarimus kaip auką, dėl savo begalinio gerumo suteik ir malonę juos įgyvendinti. O Dieve, Tu esi mano Dievas, manosios širdies Dievas, mano dvasios Dievas, mano sielos Dievas! Garbinu Tave, myliu Tave, noriu Tave šlovinti ir mylėti visą amžinybę. Tegyvuoja Jėzus! Amen.