ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO „SESERS SAULĖS GIESMĖ“

Aukščiausiasis Visagali, gerasis Viešpatie,
Tau visa garbė, šlovė ir gyrius!

Iš Tavęs – visa palaima.

Tau vienam, Aukščiausiasis, visa priklauso,

Ir joks mirtingasis

Tavo vardo nėra vertas ištarti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, visi tavieji kūriniai,

Ypač puikioji sesė Saulė,

Kuria teiki mums dienos šviesą;

Kokia graži jinai ir spinduliuojanti,

Ji primena Tave, Aukščiausiasis.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Mėnesiu ir sesėm Žvaigždėm;

Tu sukūrei juos danguje gražius,

Šviesius ir skaisčius.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Vėju ir Oru

– debesuotu, giedru, permainingu,

Per juos Tu savo kūriniams teiki gyvastingumą.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su broliu Vandeniu –

Naudingu, nuolankiu, maloniu ir tyru.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su sese Ugnimi,

Kurią Tu mums teiki, kad šviestų tamsią naktį.

Jinai graži, džiaugsminga ir stipri, galinga.

Garbinkim Tave, o Viešpatie, su sese Žeme, mūs motina,

Kuri maitina mus ir valdo,

Ir augina visokį vaisių, žiedus spalvingus, žolę.

Garbinkim Tave, o Viešpatie,

Kuris Tavosios meilės padedamas atleidžia

Ir ištveria sunkius mėginimus ir kančią.

Palaiminti, išsaugantys ramybę,

Jie bus, o Aukščiausiasis, Tavo vainikuoti.

Tegarbina Tave, o Viešpatie, sesė Mirtis mūs kūniškoji,

Kurios joks mirtingasis negali išvengti.

Vargas tiems, kurie miršta sunkiai nusidėję.

Palaiminti, kuriuos jinai atranda Švenčiausios Tavo valios kelyje,

Antroji mirtis jiems nebegresia.

Garbinkite, šlovinkite mano Viešpatį ir Jam dėkokite,

Ir tarnaukite su didžiu nusižeminimu.