ŠV. PIJAUS X ATGAILOS MALDA

Jėzau, mūsų Išganytojau ir Atpirkėjau, gyvojo Dievo Sūnau, puolame ant kelių prieš Tave, norėdami Tave permaldauti, ir trokštame atsilyginti už visus piktžodžiavimus prieš Tavo šventąjį Vardą, už visus įžeidimus, daromus Tau Švenčiausiame Sakramente, už visą pašaipą ir pajuokimus prieš Tavo Motiną, nekaltąją Mergelę Mariją, už visus Tavo nuotakos, šventosios Romos Katalikų Bažnyčios šmeižimus ir paniekinimus. Jėzau, Tu esi pasakęs: „Ko tik prašysite Tėvą mano vardu, jums bus suteikta“. Mes prašome ir maldaujame už mūsų brolius, kurie yra nuodėmės pavojuje: apsaugok juos nuo vilionių atkristi nuo tikrojo tikėjimo, gelbėk tuos, kurie jau stovi ant bedugnės krašto, visiems duok šviesą ir tiesos pažinimą, drąsos ir jėgų kovoje prieš blogį, ištvermės tikėjime ir veiklią meilę. Tavo vardu, gerasis Jėzau, to prašome Dievą Tėvą, su kuriuo Tu gyveni ir viešpatauji Šventosios Dvasios vienybėje per amžių amžius. Amen.