ŠV. PETRO KANIZIJAUS MALDA VARGUOSE

Visagali amžinasis Dieve, Viešpatie, dangaus Tėve! Savo neišmatuojamo gailestingumo akimis pažvelk į mūsų vargą ir nelaimes. Pasigailėk visų krikščionių, už kuriuos Tavo vienatinis Sūnus, mūsų mylimasis Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus laisva valia atsidavė į nusidėjėlių rankas ir ant šventojo kryžiaus medžio praliejo savo brangųjį Kraują.

Per šį Viešpatį Jėzų, maloningasis Tėve, atitrauk pelnytas bausmes, dabartinius ir būsimus pavojus, kenksmingus maištus, karus, brangmečius, ligas, vargo ir netekties laikus. Apšviesk ir visame gerame sustiprink dvasinius ir pasaulietinius vadovus ir karalius, kad jie skatintų viską, kas prisideda prie Tavo dieviškos garbės, mūsų išganymo, visuotinės taikos ir visos krikščionijos gerovės. Suteik mums, taikos Dieve, tikrą susivienijimą tikėjime, be jokių skilimų ir atsiskyrimų. Atversk mūsų širdis į tikrą atgailą ir mūsų gyvenimo gerinimą. Uždek mumyse savo meilės ugnį, suteik teisingumo alkį ir uolumą dėl jo, kad mes, kaip paklusnūs vaikai, gyvenime ir mirdami būtume Tau malonūs ir priimtini.

Prašome Tave, nes Tu, o Dieve, nori, kad prašytume, ir už mūsų draugus bei priešus, už sveikus ir ligonius, už visus nuliūdusius ir suvargusius krikščionis, už gyvuosius ir mirusius. Tau, Viešpatie, tebūna pavesti visi mūsų darbai ir susivaldymai, mūsų darbai ir elgesys, mūsų gyvenimas ir mirtis. Leisk mums mėgautis Tavo malone jau šioje žemėje ir tenai su visais išrinktaisiais pasiekti, kad amžiname džiaugsme ir palaimoje Tave šlovintume, garbintume ir girtume. Suteik mums tai, o Viešpatie, dangiškasis Tėve, per Jėzų Kristų, Tavo mylimą Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.