ŠV. PETRO KANIZIJAUS MALDA UŽ VYSKUPUS

Visagali amžinasis Dieve, savo šventosios Bažnyčios vedimui ir tikėjimo vienybės išlaikymui Tu paskyrei vyskupus, apaštalų įpėdinius, sielų sergėtojus bei gynėjus. Meldžiam Tave, išliek jiems savo malonės pilnatvę, kad jie visuomet būtų geri ganytojai, kad vaisingai dirbtų Tavo garbei ir mūsų išganymui, kad žodžiu ir pavyzdingu uolumu tobulai vykdytų visas jiems pavestas pareigas. Tegul jie saugo krikščionišką tikėjimą nesuteptą jokia klaida. Suteik, kad jų palaimingai vadovaujami, mes nuolat gyventume Dievo baimėje, taikoje ir krikščioniškoje meilėje. Amen.