SENO ŽMOGAUS MALDA

Kantrią ir atsidavusią senatvę, R. duok mums, Viešpatie!

Atgailaujančią ir atsilyginančią senatvę,

Nuolankią ir dėkingą senatvę,

Taikią ir kitus guodžiančią senatvę,

Išganingą Tavojo teismo baimę,

Paskutiniuosius sakramentus sąmoningai priimti,

Nuo savimeilės senatvėje, R. apsaugok mus, Viešpatie!

Nuo irzlios ir piktos senatvės,

Nuo nereikalingo skundimosi,

Nuo nerimą keliančių prisiminimų,

Nuo baimės ir nevilties,

Nuo staigios ir netikėtos mirties,

Mūsų kūno ir sielos kančias kaip auką priimk, Viešpatie!

Nuostabiu tikėjimu mūsų senatvę apšviesk, Viešpatie!

Mūsų prisikėlimo viltimi mus perkeisk, Viešpatie!

Melskimės. Dieve, Tu leidai man sulaukti senatvės. Suteik malonę kantriai pakelti jos išbandymus, kad mano gyvenimas artimiesiems būtų ne našta, bet pamokantis pavyzdys. To prašau Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.