VAIKŲ MALDA UŽ TĖVUS

Visagali amžinasis Dieve, savo slėpiningu nenusakomos apvaizdos sprendimu Tu teikeisi mus pašaukti į gyvenimą, pasinaudojęs mūsų tėvais, kurie gavo šią galią iš Tavęs. Išklausyk vaikiškos meilės maldą, kurią skiriame Tau už tuos, kuriems davei savo nuoširdžiausio tėviško gailestingumo ir leidai jiems per visą gyvenimo kelionę teikti mums Tavo šventos ir dosnios meilės pagalbą. Pripildyk, Viešpatie, mūsų tėvus ypatingais savo palaiminimais, praturtink jų sielas savo šventąja malone, suteik, kad jie visuomet ištikimai saugotų Tavo mistinės santuokos su Bažnyčia paveikslą, kurį juose įspaudei jų santuokos dieną. Pripildyk juos Tavo šventos baimės dvasia, kuri yra išminties pradžia, visuomet jiems teik patarimų, kad jie perduotų tą dvasią savo vaikams, kad visuomet eitų Tavo įsakymų keliu, jog vaikai būtų ir jų džiaugsmas šios žemės tremtyje, ir vainikas dangaus tėvynėje. Taip pat, Viešpatie Dieve, padaryk, kad jie abu galėtų pasiekti žilos senatvės, visuomet džiaugdamiesi sielos ir kūno sveikata, kad kartu su mumis, savo vaikais, pelnytų amžiais giedoti Tau šlovę dangaus tėvynėje ir nuolat dėkoti už jiems suteiktą didelę dovaną – jiems šiame ašarų klonyje duotą Tavo begalinio vaisingumo ir Tavo dieviškos tėvystės šviesą. Amen.