SUTUOKTINIŲ MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDĮ

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, visų širdžių Karaliau ir širdie, gyvenk ir karaliauk mūsų širdyse savo malone, kad mes vienas kitą mylėtume tikra ir skaisčia meile, kaip Tu pamilai Tavo nesuteptą Sužadėtinę Bažnyčią ir save už ją atidavei.

Suteik mums tą meilę vienas kitam ir krikščionišką atlaidumą, kuris Tau taip labai patinka, taip pat kantrybę pakenčiant vienas kito trūkumus, nes jau esam įsitikinę, kad jokiam kūriniui jų netrūksta. Neleisk, kad nė kiek nenukentėtų ta tobula ir maloni sielų santarvė – vienas kitam pagalbos pagrindas įvairiuose ir skaitlinguose gyvenimo reikaluose. Juk dėl šio tikslo buvo sukurta moteris ir neatskiriamai sujungta su vyru.

Padaryk, Viešpatie Dieve, kad tarp mūsų viešpatautų nuolatinis ir šventas rungimasis, kas geriau gyvens krikščionišką gyvenimą, kad jo dėka vis ryškiau nušvistų tas dieviškas Tavo mistinės santuokos su šventąja Bažnyčia paveikslas, kurį teikeisi mums įdiegti tą laimingą mūsų santuokos dieną. Suteik, meldžiame, kad mūsų gero gyvenimo pavyzdys galėtų tapti stipriu akstinu mūsų vaikams, jog jie savo gyvenimą suderintų su Tavo šventuoju įstatymu. Suteik, kad pagaliau po šios tremties mes pakiltume į dangų ir, padedant Tavo malonei, kurios karštai trokštame, pelnytume kartu su jais amžinai pasilikti bei Tave šlovinti ir garbinti per amžius. Amen.