MALDA PO VALGIO

Dėkojame Tau, visagalis Dieve, už visas Tavo geradarybes. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.