PRAŠANT PERGALĖS KOVOJE

Visagali Viešpatie Dieve, karalių Karaliau ir viešpačių Viešpatie, Tavo rankoje yra visokia pergalė, Tu sutriuškini bet kokį karą. Suteik man, kad Tavoji ranka sutvirtintų mano širdį, kad Tavo galybės sustiprintos mano rankos ir galia pajėgtų gerai kovoti ir vyriškai veikti, o mano priešai mano akivaizdoje kristų ir griūtų, kaip pargriuvo Galijotas Tavo tarno Dovydo akivaizdoje, kaip pražuvo faraono tauta Mozės akyse Raudonojoje jūroje, kaip filistinai buvo sumušti Izraelio tautos, o Amalekas buvo parblokštas Mozės bei kanaaniečiai – Jozuės. Taip mano priešai tekrinta po mano kojomis, tegul vienu keliu ateina prieš mane, o septyniais keliais bėga nuo manęs. Tesutraiško Dievas jų ginklus ir tesulaužo jų ietis. Tesutirpsta jie mano akyse kaip vaškas nuo ugnies, kad visos pasaulio tautos žinotų, kad šaukiausi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo, o Tavo vardas, Viešpatie, būtų išaukštintas virš mano priešų, Viešpatie, Izraelio Dieve.