MOKINIO MALDA MARIJAI

O Švenčiausioji Mergele Marija, Tu pagimdei Išganytoją Jėzų, pasauliui išliejai amžinąją Šviesą. Dieviškojo pažinimo Motina, kurios meilingas užtarimas daugybei neišlavintų ir neišmanančių protų gavo nuostabios pažangos moksluose ir pamaldume malonę, aš pasirenku Tave savo studijų vadove ir globėja.

Dėl Tavo užtarimo, gerų moksleivių Motina, Šventoji Dvasia tepripildo mano sielą šviesa ir stiprybe, išmintimi ir nuolankumu, teduoda man teisingą valią, protą, atmintį, pakankamų gabumų, o ypač sielos ir širdies paklusnumą, kad visuose moksluose galėčiau daryti pažangos pagal dieviškosios Išminties patarimus.

Apgink mane, geroji Motina, nuo puikybės, nepagrįsto pasitikėjimo, tuščio smalsumo ir nepastovumo dvasios. Saugok mane nuo visokių papiktinimų, nuo klaidų, nuo visko, kas galėtų sugadinti mano tikėjimą, drumsti mano proto šviesumą, širdies tyrumą, sielos ramybę.

Padaryk, o Marija, kad Tavo globoje, visuomet vedamas šventosios mano Motinos Bažnyčios nurodymų ir mokymo, galėčiau saugiai, tvirtai ir nesvyruodamas žengti tiesos ir dorybės keliu bei kada nors pasiekti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, Tavo Sūnaus pažinimą, meilę ir amžiną turėjimą. Amen.