MARIJOS PAŠLOVINIMAS

O Švenčiausioji Mergele Marija, kas galėtų teisingai Tau atsilyginti padėkos ir šlovės giesme, Tau, kuri savo ypatingu sutikimu atėjai į pagalbą pražuvusiam pasauliui? Kokį gyrių Tau gali suteikti trapi žmonių giminė, kuri vien dėl Tavo rūpesčio rado kelią iš nelaisvės?

Todėl priimk šią padėką, kad ir kokia menka, kad ir kaip neatitinkanti Tavo nuopelnų ji būtų. Išgirdusi mūsų troškimus, išmelsk mums kalčių atleidimą. Paimk mūsų maldavimus į išklausymo iždą ir atnešk mums sutaikinimo priešnuodį. Tebūna per Tave atleista tai, ko per Tave prašome, tebūna suteikta, ko ištikima siela maldaujame.

Priimk, ką aukojame, dovanok, ko prašome, atleisk, dėl ko bijome, nes Tu esi vienintelė nusidėjėlių viltis. Per Tave tikimės kalčių atleidimo ir Tavyje, Švenčiausioji, laukiame savo atlygio. Šventoji Marija, pagelbėk vargšams, padėk nusiminusiems, paguosk verkiančius, melski už liaudį, užtark kunigiją, užstok įžadais pasiaukojusias moteris. Visi tejaučia Tavo globą, kurie švenčia Tavo šventą atminimą.

Palaikyk maldaujančiųjų prašymus ir atnešk mums trokštamą poveikį. Tebūna Tavo nuolatinis rūpestis melstis už Dievo tautą, nes Tu, Švenčiausioji, pelnei nešioti pasaulio Atpirkėją, kuris gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.