MALDA UŽ MIRUSIUS

Meilingasis Jėzau, nuolankiai prašau Tavęs: paaukok savo amžinajam Tėvui už vargšes vėles skaistykloje tą Brangiausiąjį Kraują, kuris tekėjo iš Tavo garbingojo Kūno žaizdų, taip pat savąją agoniją ir mirtį. Sopulingoji Mergele Marija, ir Tu primink amžinajam Tėvui savo mylimojo Sūnaus kančias, visus vaitojimus, ašaras ir baisų skausmą, kurį iškentėjai jį nukryžiuojant. Dėl jūsų nuopelnų vėlės, kurios kankinasi karštoje skaistyklos liepsnoje, tesulaukia atilsio. Tebūna jos išvaduotos iš to vargingo kalėjimo, tegul jas danguje apgaubia šlovė, kad jos amžinai garbintų Dievo gailestingumą. Amen.