MALDA Į DIEVO MOTINĄ

Švenčiausioji Marija, didi Užtarėja, Tavo motiniška meilė priglaudžia visas sielas, atpirktas Tavo Sūnaus Jėzaus Krauju. Liūdesio prisipildo mūsų širdys, kai pagalvojame apie savo mirtį. Tačiau mes visiškai pasitikime Tavo užtarimu ir einame pas Tave, kilnioji Karaliene! Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime. Marija, daugybė vėlių skaistykloje nekantriai laukia, kad joms padėtume savo malda ir nuopelningais darbais. Dėl Jėzaus Kristaus meilės jų vardu mes keliame savo akis ir širdis į Tave, meilingoji visų tikinčiųjų Motina. Duok, kad mūsų maldos būtų išklausytos. Savo motinišku užtarimu suteik joms galią paliesti mūsų Išganytojo Jėzaus Širdį. Tavo nepasiekiamai didis šventumas tegu stoja mūsų menkumo vieton, Tavo meilė tepakeičia mūsų šaltumą, Tavo jėga – mūsų silpnumą. Dangaus Karaliene, duok, kad greit išsipildytų mirusiųjų vėlių karščiausias troškimas pasiekti palaimingąjį Dievo regėjimą. Geroji Motina, mes ypatingai prašome už vėles mūsų giminaičių, už kunigų, visų, kurie Tavo garbinimą skatino, tų, kurie kitiems gera darė ir juos užjautė, galiausiai už vėles tų, kurie visų užmiršti. Duok, kad vieną dieną mes visi kartu pasiektume dangų ir galėtume Tavo palaimingoje akivaizdoje kartu su šventaisiais džiaugtis, jog turime Dievą. Tuomet be galo Tau dėkosime, geroji Motina, nuolatine Guodėja, už visas Tavo suteiktas malones. Amen.