LITANIJA UŽ MIRUSIUS

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,

Šventoji Dvasia, Dieve,

Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija, R. melski už mirusius!

Šventoji Dievo Gimdytoja,

Šventoji mergelių Mergele,

Šventieji angelai ir arkangelai, R. melskite už mirusius!

Šventieji patriarchai ir pranašai,

Šventieji apaštalai ir evangelistai,

Šventieji Viešpaties mokiniai,

Šventieji kankiniai ir kankinės,

Šventieji vyskupai ir išpažinėjai,

Šventieji Bažnyčios mokytojai,

Šventieji kunigai ir levitai,

Šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai,

Šventosios mergelės ir našlės,

Visi Dievo šventieji ir šventosios,

Būk mirusiems malonus, R. atleisk jiems, Viešpatie!

Nuo visokio pikto, R. gelbėk mirusius, Viešpatie!

Nuo Tavo rūstybės,

Nuo velnio galybės,

Nuo skaistyklos kančių,

Savo šventuoju įsikūnijimu,

Savo šventuoju kryžiumi ir kančia,

Savo mirtimi ir palaidojimu,

Savo garbingu prisikėlimu iš numirusių,

Savo stebuklingu įžengimu į dangų,

Mes nusidėjėliai, už kenčiančias vėles, R. meldžiam Tave, Viešpatie!

Už vyskupų, kunigų ir visų dvasininkų vėles,

Už karalių, kunigaikščių ir visos žemiškos vyresnybės vėles,

Už tėvų, brolių, seserų ir mūsų giminaičių vėles,

Už mirusius, kurie ką nors gera padarė mūsų sielai ar kūnui,

Už mirusius, kuriuos labai mylėjome ir kurie, gyvendami žemėje, mus mylėjo,

Už mirusius, kurie mums arba mes jiems buvome priešais,

Už mirusius, kurie dėl mūsų kaltės ar papiktinimo kenčia kančias skaistykloje,

Už mirusius, kurie netikėtai paliko šį pasaulį,

Už mirusius, kurie skirdamiesi su kūnu neturėjo reikalingų nuopelnų,

Už mirusius, kurie mirė mūsų namuose ar šioje parapijoje,

Už mirusius, kurių kūnai palaidoti šios parapijos kapuose,

Už mirusius, kurie nebuvo krikščioniškai palaidoti,

Už bažnyčios ir kitų šventųjų vietų geradarių vėles,

Už mirusius, kurie gyvi būdami, dievobaimingai meldėsi už mirusius,

Už mirusius, kurie ilgai kentėjo sunkias kančias,

Už mirusius, kurie iš giminių ir draugų laukia pagalbos, bet nesulaukia,

Už mirusius, visų apleistus ir jokios pagalbos neturinčius,

Už mirusius, už kuriuos labiausiai privalome melstis,

Už mirusius, kuriuos išgelbėję, galime gauti iš jų tokią pat pagalbą,

Už mirusius, už kuriuos Tu, Viešpatie, labiausiai nori, kad melstumės,

Visų mirusių tikinčiųjų vėles į amžinąjį atilsį priimti teikis,

Visus gyvuosius melstis už mirusius paskatinti teikis,

Visas šventąsias Mišias, už mirusius aukojamas, maloniai priimti teikis,

Kenčiančioms vėlėms palinksminti ir jas iš skaistyklos išvesti savo angelus nusiųsti teikis,

Mūsų nevertas maldas priimti teikis,

Dievo Sūnau ir gailestingumo Dieve, R. meldžiam Tave, pasigailėk mirusių!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems atilsį!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems atilsį!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. duok mirusiems amžiną atilsį!

Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!

Kýrie, eléison. R. Christe, eléison. Kýrie eléison.

V. Nuo pragaro vartų. R. Išgelbėk mirusius, Viešpatie!

V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą. R. Ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

Melskimės. Viešpatie, Tu šventojoje drobulėje, į kurią Juozapas iš Arimatėjos nuėmęs nuo kryžiaus suvyniojo Tavo švenčiausiąjį Kūną, teikeisi įspausti savo kančios ženklus ir savo švenčiausiojo kūno žaizdas. Meldžiame Tave, meilingai suteik, kad per Tavo kryžių ir mirtį būtume nuvesti į garbingą prisikėlimą, o mirusiųjų vėlės gautų amžinąjį atilsį dangaus karalystėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.