MALDA UŽ SAVO PAŠAUKIMUI NEIŠTIKIMUS KUNIGUS

Dieviškasis Išganytojau Jėzau Kristau, Tu esi gerasis Ganytojas, atidavęs savo gyvybę už savąsias avis. Būk geras piemuo ypač nelaimingiems, pasiklydusiems kunigams. Tu paskyrei juos savo liaudies vadais, bet jie sulaužė savo šventimų įžadus ir tapo neištikimi savo kilniam pašaukimui. Dovanok šiems didžiausiems vargšams visą savo rūpestį, su kuriuo Tu ieškai savo paklydusių avelių. Paliesk jų širdis visa nugalinčiu Tavo gailestingos meilės spinduliu. Apšviesk jų dvasią, sustiprink jų valią, kad jie nusigręžtų nuo visų nuodėmių ir klaidų, kad sugrįžtų prie Tavo šventojo altoriaus ir pas Tavuosius žmones.

O gerasis Išganytojau, atmink, kad Tu šių pasiklydusių kunigų sielas esi atpirkęs savo Brangiausiuoju Krauju, o Tavo begalinė meilė ypatingai išsirinko juos ir pažymėjo neištrinamu Kunigystės ženklu. Paversk niekais visas gėdingas šėtono ir jo tarnų pastangas sugriauti kunigų dorybę ir sunaikinti šventą jų kunigystės idealą. Su ypatingu prielankumu priimk mūsų maldas ir aukas už vargšus pasimetusius kunigus ir išklausyk mus. Amen.