MALDA PRIEŠ DARBĄ

“Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis ir uždek jose Tavo meilės ugnį.

V. Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, (Velykų l. aleliuja). R. Ir atnaujinsi žemės veidą (Velykų l. aleliuja).

Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; † leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.”