MALDA PRAŠANT PAŠAUKIMŲ

Jėzau, gerasis Ganytojau, Tu atėjai, kad surastum ir išgelbėtum tuos, kurie buvo pražuvę. Tu įsteigei Bažnyčioje kunigystę, kuri privalo tęsti Tavo darbą per amžius. Mes karštai meldžiame Tave, atsiųsk darbininkų į savo vynuogyną! Pasiųsk savo Bažnyčiai vertų kunigų! Atsiųsk brolių ir seserų vienuolių! Duok, kad visi, kuriuos Tu prieš amžius išsirinkai savo tarnybai, paklustų Tavajam pašaukimui, bet kad nė vienas nepašauktas neįsibrautų į Tavo šventovę.

Stiprink visus kunigus ir vienuolius jų sunkiame pašaukime, laimink jų rūpesčius ir darbus. Leisk, kad jie būtų žemės druska, kuri panaikina visokį sugedimą, pasaulio šviesa, kuri apšviečia visus tikinčiuosius žodžiu ir pavyzdžiu. Suteik jiems išminties, kantrybės ir tvirtumo, kad jie didintų Tavo garbę, skleistų Tavo karalystę žmonių širdyse ir nuvestų jiems patikėtas sielas į amžinąjį gyvenimą. Amen.

Marija, apaštalų Karaliene, melski už mus!

Viešpatie, duok mums kunigų!

Viešpatie, duok mums šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų kunigų!

Viešpatie, duok mums daug šventų pašaukimų į vienuolystę!

Šventasis Pijau X-sis, melski už mus!