MALDA PRAŠANT GERŲ KUNIGŲ

O Dieve, visų tikinčiųjų ganytojau ir mokytojau, norėdamas išsaugoti ir paskleisti savo Bažnyčią visoje žemėje, Tu įsteigei kunigystę. Apaštalams ir jų įpėdiniams Tu paliepei: „Derlius didelis, bet darbininkų maža. Melskite Viešpatį, kad jis atsiųstų į savo lauką darbininkų“. Štai, nuolankiai einame pas Tave ir karštai meldžiame, atsiųsk vertų kunigų savo šventajai Bažnyčiai! Pažadink krikščionių šeimose kunigystės troškimą! Duok krikščionims tėvams malonę savo vaikus išauklėti Dievo tarnybai. Pažadink mūsų jaunimo širdyse meilę tyrumui ir apaštališką uolumą, kurio dėka daugelis tampa vertais tarnauti Tavo šventovėje. Leisk visiems, Viešpatie, kuriuos jau prieš amžius pasišaukei į šią šventą tarnybą, Tavojo balso nuolankiai klausyti ir Tau visa širdimi paklusti. Apsaugok juos nuo pasaulio pavojų, suteik jiems išminties ir supratimo Dvasios, patarimo ir tvirtumo Dvasios, žinojimo ir pamaldumo Dvasios ir pripildyk juos savo šventa baime, kad apsiginklavę kunigystės malone, žodžiu ir pavyzdžiu mokytų mus žengti Tavo įsakymų keliu ir nuvestų mus į amžinąją palaimingą vienybę su Tavimi, kuris gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.