MALDA PAŠAUKIMAMS Į KUNIGYSTĘ IŠMELSTI

Jėzau Kristau, savo gailestinga meile Tu patyrei viską, ką išgyvena nelaiminga žmonija. Tu paskyrei angelus savo pasiuntiniais ir liepsnas savo tarnais (Ps 103, 4). Atsiųsk tautai, kuri yra Tavo ir nori Tavo būti, kunigų ir aprenk juos teisingumu Tavo pamaldžiųjų džiaugsmui (Ps 131, 9).

Tu juk pažįsti žmonių širdis. Apšviesk jų protus, kad jie aiškiai suvoktų neįkainojamą Tavo pašaukimo malonę. Stiprink jų valią, kad jie pergalingai praeitų visus pasaulio malonumus ir viliones, kad nepasimestų geidulių sukaustyti ir nenuskęstų ūkanotoje žmogiškų aistrų gelmėje. Neleisk jiems išsigąsti aukos. Kaip karališkieji ereliai tegul jie išskleidžia savo sparnus ir tegul pakyla į šviesias Tavo amžinosios kunigystės viršūnes.

Leisk jų tėvams suvokti, kaip didinga ir gražu yra aukoti Tau savo sūnus. Suteik jiems drąsos ir jėgų įveikti visas išorines kliūtis ir vidines abejones, trukdančias laisvai juos atiduoti. Pažadink kilniaširdėse sielose pasirengimą dosniai padėti Tavo išrinktiesiems, kai skurdas jiems trukdo sekti Tavuoju pašaukimu. Suteik jų mokytojams ir auklėtojams šviesos ir jėgų, kad jie jaunose širdyse rūpestingai prižiūrėtų gležnus Tavo pašaukimo daigus, kol ateis ta diena, kai jie degančiomis ir tyromis širdimis žengs prie Tavo altoriaus.

Tuomet suteik, gerasis Jėzau, kad jie taptų tikrais Tavosios tautos angelais: tyrumo angelais, kurie Tavo dievišką meilę iškelia aukščiau už bet kurią žmogišką, net švelniausią ir švenčiausią; meilės angelais, kurie atsižada žemiškos šeimos džiaugsmų, kad taptų kitos, didesnės šeimos tėvais ir ganytojais bei dovanotų savo meilę mažiesiems ir nelaimingiems, suvargusiems ir apleistiems; šviesos angelais, kurie žmonių širdyse lyg Aušrinę žvaigždę uždega tikėjimą Tavimi; aukos angelais, kurie lyg aukuro ugnis sudega savo brolių ir seserų labui; patarimo ir stiprybės angelais, kurie juos guodžia skausme, kovoje stiprina bei kankinančiose abejonių valandose juos išveda į šviesų dorybės ir pareigos kelią; malonės angelais, kurie apvalo ir pakelia sielas ir jas suvienija su Tavimi gyvenimo Duonoje; ramybės angelais, kurie juos paskutinėmis gyvenimo akimirkomis pripildo ilgesiu ir meile Tau, kurie juos su dieviškuoju Tavo ramybės pabučiavimu palydi namo ir jiems atveria dangaus vartus, kur Tu per visus amžius būsi jiems begalinė šviesa ir nesibaigiantis širdies džiaugsmas. Amen.