MALDA JUNGIANTIS PRIE INTERNETO

Visagali amžinasis Dieve, Tu sukūrei mus pagal savo paveikslą ir liepei ieškoti viso, kas gera, teisinga ir gražu, ypač dieviškajame Tavo viengimio Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus asmenyje. Suteik, meldžiame, kad užtariant šventajam vyskupui ir mokytojui Izidoriui, naršydami internete kreiptume savo rankas ir akis į tai, kas Tau patinka, bei visus, su kuriais bendraujame internete, priimtume su meile ir kantrumu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.