MALDA JĖZUI, LAIKŲ KARALIUI

O Jėzau, Tu esi visų laikų Karalius, nemirtingas ir neregimas, Tau visais laikais tebus garbė ir šlovė. Apie Tave sukasi visi šimtmečiai. Argi ne Tavyje, puolusios žmonijos Atpirkėjyje, išsipildė praeitis, kaip tai numatė pranašų akys? Argi Tu nesi laikų pilnatvė? Matome, kaip nužengei iš dangaus didingam įvykiui ant Golgotos, kaip Tu pirmas prisikėlei iš mirusių, kad kaip nugalėtojas įžengtum į dangų. Laikų kaita vadinama Tavo vardu. Išėjo Tavo pasiuntiniai ir paskelbė Tavo stebuklus, visų pirma šventasis Petras, kuris tebegyvena savo neklystančiuose įpėdiniuose. Į Tave žvelgia tikėjimas, į Tave kyla vilties troškimas ir meilės liepsna.

Visi amžiai kenčia ir kovoja dėl Tavęs. Per Tave jaunosios tautos priėmė švelnesnius papročius ir stojo į kultūringų tautų gretas. Tau jos pastatė taikos ir išganymo prieglobsčius, uždegė tiesos švyturius, pastatė svaiginančio aukščio skliautus ir bokštus, kurie atrodo pasiekia Tavo sosto laiptus – tikras triumfo arkas Tavo vis besiplečiančios pergalės keliuose. Priešais Tavo vietininko akis traukia kankinių minios, mergelių chorai, daugybė mokytojų, visos pamaldžios šeimos, neapžvelgiama daugybė Tavo tikinčiųjų. Viešpatauk, o Jėzau, ir triumfuok! Teateinie Tavo karalystė, vis labiau pas mus teateinie! Tavo viešpatavimas tespindi virš šios žemės. Duok, kad jis būtų vis labiau suvokiamas ir mylimas. Tegul jis pasirodo vis gražesnis ir galingesnis, begalinis savo jėga, kylančia iš Tavo šventojo Kraujo, kuris buvo išlietas už mūsų ir viso pasaulio atpirkimą. Kiek daug Tavo kaimenės avių, už kurias meldeisi savo Tėvui, vis dar klaidžioja aplinkui, toli nuo vienintelio piemens, kurį Tu pats skyrei tikrųjų gyvenimo ganyklų vadovu ir gynėju. Leisk, kad jo rankos vedami visi susiburtų aplink Tave, dieviškąjį mūsų sielų Ganytoją!

Esame Tavo vaikai ir dalyvaujame Tavojoje pergalėje. Jau devyniolika šimtmečių mes turime atpirkimo, Tavo atlikto ant Golgotos, vaisių. Ką dar galėtume daryti, jei ne Tave garbinti, Tau dėkoti, pulti ant kelių prieš Tavo Kryžių, kad Tavo Kraujas vis gausiau tekėtų ant mūsų kaip mūsų jėga ir išganymas.

Dieviškasis Išganytojau, išgelbėk mus nuo mirtingo kūno rūbo. Išvaduok savo nuotaką Bažnyčią iš pančių, kuriuos jai deda jos priešai. Uždek visuose, kurie į Tave tiki, tą meilę, kuria atpirkai savo brolius ir kuria teiki širdžių ir sielų vienybę. Taip visi mes, palaikomi Tavo galingos rankos, pakilsime virš pasaulio audrų, aukštyn iš tikėjimo tamsos, kad amžiais būtume laimingi, šviesoje regėdami Tavo amžiną pergalę. Amen.