MALDA Į ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES DIEVO MOTINĄ

Atsimink, Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, kokią nenusakomą galią savo garbingajai Širdžiai Tau suteikė Tavo dieviškasis Sūnus. Pilni pasitikėjimo Tavo nuopelnais, maldingai kreipiamės į Tave pagalbos. O dangiškoji Jėzaus Širdies Iždininke, Širdies, kuri yra neišsemiamas visų malonių šaltinis – Tu gali laisva valia jį atverti, kad iš jo žmonėms tekėtų dieviškoji meilė ir gailestingumas, šviesa ir sveikata. Meldžiame, suteik mums geradarybę, kurios prašome: … Niekuomet, niekuomet neatstumk mūsų! Juk Tu esi mūsų Motina, o Švenčiausiosios Širdies Dievo Motina, todėl meilingai priimk mūsų maldas ir maloniai išklausyk. Amen.