MALDA Į ROŽANČIAUS KARALIENĘ

Švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene, šiais begėdiško bedieviškumo laikais parodyk savo galią, kaip savo praeities pergalėse, ir nuo savo sosto, iš kur dalini atleidimą ir malones, gailestingai užtark Tavo Sūnaus Bažnyčią, jo vikarą žemėje, visus dvasininkų laipsnius ir pasauliečius, taip prislėgtus šioje baisioje kovoje. Tu, galingoji visų erezijų nugalėtoja, paskubink gailestingumo valandos atėjimą, nors nesuskaitomos žmonių nuodėmės kasdien kursto Dievo teisingumą ir artina jo valandą. Man, menkiausiam iš žmonių, maldingai klūpančiam prieš Tave, suteik malonę teisiai gyventi žemėje ir karaliauti su šventaisiais danguje. O dabar kartu su visų ištikimųjų krikščionių bendrija visame pasaulyje aš sveikinu Tave ir skelbiu Tave švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene. Švenčiausiojo Rožančiaus Karaliene, melski už mus!