MALDA Į KRISTŲ KARALIŲ

Viešpatie Jėzau Kristau, išpažįstu, kad esi Visatos Karalius. Visa, kas sutverta – Tau sutverta. Naudokis visomis savo teisėmis į mane. Aš atnaujinu Krikšto pažadus ir išsižadu šėtono, jo vilionių ir darbų, bei pasižadu gyventi kaip geras krikščionis. Įsipareigoju dirbti, kiek nuo manęs priklauso, kad triumfuotų Dievo ir Tavosios Bažnyčios teisės. Dieviškoji Jėzaus Širdie, aukoju Tau savo menkus darbus, norėdamas pasiekti, kad visos širdys pažintų Tavo šventą karališkumą, ir kad Tavo taikos karalystė įsitvirtintų visoje žemėje. Amen.