MALDA Į JĖZŲ KRISTŲ

O gerasis Jėzau, dėl savo didžio gailestingumo, pasigailėk manęs! O meilingasis Jėzau, meldžiu Tave per tą brangųjį Tavo Kraują, kurį panorėjai išlieti už nusidėjėlius, nuplauk visas mano nedorybes, pažvelk į mane vargšą ir nevertą, besišaukiantį Tavo šventojo Vardo! Todėl, Jėzau, išgelbėk mane dėl savo šventojo Vardo. Amen.