MALDA Į GAILESTINGĄJĮ DIEVĄ TĖVĄ

O gailestingasis Tėve, visokio gėrio šaltini, nuolankiai meldžiu Tave per Tavo brangiojo Sūnaus Švenčiausiąją ir Tavo mylimiausiąją Širdį, kuri Tau visuomet labai patinka, – teikis duoti man gyvo tikėjimo, tvirtos vilties bei liepsnojančios meilės Tau ir mano artimui malonę, taip pat malonę nuoširdžiai gailėtis dėl visų mano nuodėmių ir tvirtai pasiryžti niekuomet Tavęs nebeįžeisti. Duok, kad visuomet gyvenčiau pagal Tavo dieviškuosius norus, kad kilniaširdiškai ir noriai visame kame vykdyčiau Tavo šventąją valią ir kad pajėgčiau iki savo gyvenimo pabaigos ištverti Tavo meilėje. Amen.