MALDA Į DIEVO MOTINĄ IR ŠV. APAŠTALĄ JONĄ

“O nepaliestoji ir per amžius palaiminta, vienintele ir neprilygstama Mergele, Dievo Motina Marija, brangiausioji Dievo šventykla, Šventosios Dvasios lobyne, dangaus karalystės vartai, per kurią po Dievo gyvena visas pasaulis. Palenk, gailestingumo Motina, savo meilingas ausis į nevertus mano prašymus ir būk man, vargingiausiam iš nusidėjėlių, gera, gailestinga bei visuose reikaluose padedanti.

O šventasis Jonai, Kristaus artimasis ir drauge, tave mūsų Viešpats Jėzus Kristus išsirinko būti nekaltu ir labiau už visus įvedė į savo dangiškąsias paslaptis. Tu tapai nuostabiu apaštalu ir evangelistu, todėl šaukiuosi tavęs kartu su Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Išganytojo Motina, kad kartu su ja man teiktumeisi suteikti pagalbą.

O jūs, abu dangaus brangakmeniai, Marija ir Jonai! O, du žibintai, dieviškai šviečiantys Dievo akivaizdoje, savo spinduliais nuvykite mano nusikaltimų miglas.

Jūs esate tie du, kuriuose Dievas Tėvas per savo Sūnų pastatė sau ypatingą būstą. Jumyse pats Dievo viengimis Sūnus dėl nuoširdžiausios mergystės nuopelnų, kabėdamas ant kryžiaus, įtvirtino savo meilės privilegiją, vienam iš jūsų sakydamas: „Moterie, štai tavo sūnus“, o kitam: „Štai tavo motina“.

Dėl šio tokios šventos meilės saldumo, kuriuo Viešpaties lūpomis esate sujungti kaip motina ir sūnus, aš, varganas nusidėjėlis, jums šiandien pavedu savo kūną ir sielą, kad kiekvieną valandą ir akimirką jūs teiktumėtės būti tvirti mano saugotojai iš vidaus ir išorės bei maloningi užtarėjai pas Dievą.

Juk aš tvirtai tikiu ir be dvejonių išpažįstu, kad jūsų norai yra Dievo norai, o to, ko jūs nenorite, nenori ir Dievas. Todėl jūs nedelsiant gaunate visa, ko iš jo prašote. Dėl šios tokios galingos jūsų kilnumo galios išprašykite, meldžiu, man, nusidėjėliui, kūno ir sielos sveikatos.

Veikite, prašau, veikite savo šventomis maldomis, kad į mano širdį teiktųsi pažvelgti ir joje apsigyventi Dvasia maitintoja, geriausioji malonių teikėja, kuri apvalys mane nuo visų ydų sutepimo, apšvies ir papuoš šventomis dorybėmis. Ji tepadaro, kad tobulai išsaugočiau ir ištverčiau Dievo ir artimo meilėje, o po šio gyvenimo bėgimo ji, geroji Guodėja, tenuveda mane į išrinktųjų džiaugsmus. Ji kartu su Dievu Tėvu ir Sūnumi yra kartu amžina ir vienos prigimties, ji būdama visagalis Dievas su jais ir juose gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.”