MALDA Į DIEVO MOTINĄ

“O kilniausioji, šlovingiausioji ir švenčiausioji, niekuomet nepaliesta Mergele Marija, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina, pasaulio Karaliene ir visos kūrinijos Valdove, Tu nepaleidi nusivylusio nei vieno, kas bėga pas Tave tyra ir nuolankia širdimi. Nepaniekink manęs dėl nesuskaičiuojamų ir be galo sunkių mano nuodėmių, neapleisk manęs dėl mano didžiulių nedorybių ir mano širdies kietumo bei nešvarumo. Neatstumk manęs, Tavo tarno, nuo savo malonės ir meilės.

Išklausyk manęs, vargšo nusidėjėlio, pasitikinčio Tavo gailestingumu ir gerumu, pagelbėk man, meilingoji Mergele Marija, visuose mano varguose, suspaudimuose ir reikaluose. Išprašyk man iš Tavo mylimojo Sūnaus, visagalio Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus visų mano nuodėmių atleidimą ir dovanojimą, taip pat Tavo baimės ir meilės malonę, kūno sveikatą ir tyrumą, išvadavimą iš visų blogybių bei pavojų sielai ir kūnui.

Paskutinę mano valandą būk man meilinga padėjėja, išgelbėk mano sielą ir mano tėvų, brolių, seserų, draugų, giminaičių ir geradarių, taip pat visų gyvų ir mirusių tikinčiųjų sielas nuo amžinosios tamsos ir visokio blogio, padedant Tam, kurį devynis mėnesius nešiojai Tavo šventosiose įsčiose ir savo rankomis paguldei į prakartėlę – mūsų Viešpačiui Jėzui Kristui, Tavo Sūnui, kuris yra pagirtas per amžių amžius. Amen.”