MALDA Į DIEVIŠKĄJĄ JĖZAUS ŠIRDĮ

O dieviškoji Jėzaus Širdie, meldžiu Tave, suteik skaistyklos sieloms amžinąjį atilsį, šiandien turintiems mirti – paskutinę malonę, nusidėjėliams – tikrą atgailą, pagonims – tikėjimo šviesą, o man ir mano artimiesiems – Tavo palaiminimą. Todėl Tau, geroji Jėzaus Širdie, pavedu visas šias sielas ir už jas Tau aukoju visus Tavo nuopelnus bei Tavo Švenčiausiosios Motinos bei visų šventųjų ir angelų nuopelnus, kartu su visomis Mišių aukomis, šventosiomis Komunijomis, maldomis ir gerais darbais, atliekamais šiandien visame krikščioniškame pasaulyje. Amen.