MALDA Į BRANGIAUSIĄJĮ JĖZAUS KRAUJĄ

Brangiausiasis Jėzaus Kraujau! Tu esi brangioji išpirkos kaina už nuodėmingą žmoniją. Tu esi išganymo gėrimas, šaltinis mūsų sielų apvalymui. Tu be paliovos užstoji žmones prie didžiojo Gailestingumo sosto. Nuolankiai Tave maldauju ir noriu kiek galėdamas atsilyginti už neteisybes ir įžeidimus, kuriais žmonės nuolat Tave įžeidžia, visų pirma už tuos, kurie dėl savo puikybės net drįsta Tau piktžodžiauti. Kas galėtų šio Kraujo nešlovinti? Jo kaina begalinė. Kas galėtų nemylėti Jėzaus, kuris jį išliejo? Kas būtų iš manęs, jei nebūčiau buvęs atpirktas šiuo dieviškuoju Krauju? Kas leido jam iki paskutinio lašelio ištekėti iš mano Viešpaties gyslų? Tik meilė! Taip, beribė yra meilė, padovanojusi mums šį išganymo balzamą! Jis toks brangus! Jis ištekėjo iš niekada neišsenkančio meilės šaltinio. Duok, kad visos širdys, visi liežuviai Tave šlovintų, Tave garbintų, Tau dėkotų dabar ir per visus amžius. Amen.