MALDA AŠTUONDIENIUI UŽ KRIKŠČIONIŲ VIENYBĘ

Visi tebūna viena! Kaip Tu, Tėve, esi manyje ir aš Tavyje, tegu ir visi tikintieji būna mumyse viena, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu esi mane siuntęs (Jn 17, 21).

V. Aš tau sakau: tu esi Petras. R. Ir ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią.

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi savo apaštalams pasakęs: „Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę“. Tad žiūrėk ne mūsų nuodėmių, bet savosios Bažnyčios tikėjimo ir, kaip esi žadėjęs, suteik jai ramybę bei vienybę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. R. Amen.