MALDA ANGELŲ KARALIENEI

“1864 m. sausio 13 d. tėvas Louisas Cestacas, Marijos tarnaičių kongregacijos įkūrėjas, regėjo viziją, kaip piktosios dvasios buvo išleistos į pasaulį ir pradėjo visuotinį puolimą prieš Bažnyčią. Po to jam apsireiškė Mergelė Marija, išmokė šios maldos ir nurodė ją platinti. Regėjimo tikrumą patvirtino Bayonne vyskupas, šv. popiežius Pijus X 1908 07 08 šiai maldai priskyrė dalinius atlaidus.

Kilnioji dangaus Karaliene, aukščiausioji angelų Valdove! Tu nuo pat pradžių gavai iš Dievo galią ir užduotį sutraiškyti šėtonui galvą (Pr 3, 15). Nuolankiai meldžiame Tave: išsiųsk dangaus legionus! Tavo vadovaujami, jie turi pradėti mūšį su piktosiomis dvasiomis, turi visur prieš jas kovoti, palaužti jų puikybę ir nutremti jas į bedugnę. Kas kaip Dievas?

Geroji, meilingoji Motina, mes norime visuomet Tave mylėti ir turėti viltį Tavyje. Dievo Motina, pasiųsk šventuosius angelus! Tegul jie saugo mane ir toli nuveja piktąjį priešą. Šventieji angelai ir arkangelai, saugokite ir ginkite mus! Amen.”