PRAŠYMAS LAIMINGOS MIRTIES

Dieviškasis Jėzau, įsikūnijęs Dievo Sūnau! Kad mus išgelbėtum, Tu panorėjai gimti tvarte, gyvenai skurde, varge ir kančiose, o po to numirei baisiuose skausmuose ant kryžiaus. Meldžiu Tave, mano mirties valandą tark savo dieviškajam Tėvui: Tėve, atleisk jam! Tark savo mylimajai Motinai: Štai, tavo sūnus! Tark mano sielai: Dar šiandien tu būsi su manimi rojuje! Mano Dieve, mano Dieve, neapleisk manęs tą valandą! Trokštu, mano Dieve, Tu esi gyvojo vandens šaltinis mano sielai. Mano gyvenimas praeis lyg šešėlis, dar minutė, ir visa bus atlikta. Todėl dar šiandien, garbingasis Išganytojau, aš nuo dabar atiduodu savo dvasią į Tavo rankas visai amžinybei. Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą! Amen.