MALDA GERAI MIRČIAI IŠPRAŠYTI

O mano garbingiausias Kūrėjau, prašau Tave didžiausios iš visų malonių – šventos mirties. Nesvarbu, kad iki šiol piktnaudžiavau gyvenimu, kurį man davei – suteik malonę jį užbaigti Tavo šventojoje meilėje.

Leisk man numirti kaip šventieji patriarchai, palikti šį ašarų klonį be liūdesio, kad įžengčiau į amžinojo atilsio džiaugsmą savojoje tėvynėje.

Leisk man mirti kaip garbingasis šventasis Juozapas, Jėzaus ir Marijos rankose, vis kartojant tuos šventuosius vardus, kuriuos turiu viltį laiminti visą amžinybę.

Leisk mirti kaip nekaltoji Švenčiausioji Mergelė, iš grynos meilės ir troškimo susivienyti su vieninteliu meilės tikslu.

Leisk numirti kaip Jėzus ant kryžiaus, su didžiausios neapykantos nuodėmei jausmais, su meile Tau, dangiškasis Tėve, ir tobulu atsidavimu mano agonijoje. Šventasis Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dvasią. Būk man gailestingas!

Jėzau, Tu mirei dėl manęs, suteik man malonę mirti, atliekant tobulos Tavo meilės aktą.

Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mane dabar ir mano mirties valandą!

Mano Angele Sarge, mano šventieji globėjai, neapleiskite manęs mano mirties valandą!

Šventasis Juozapai, išmelsk man malonę mirti teisiojo mirtimi!

O mano Dieve, aukščiausias gyvenimo ir mirties Valdove, kuris nepakeičiamu nuosprendžiu nustatei bausmę už nuodėmes, kad visi žmonės turi mirti, štai aš nuolankiai klūpau prieš Tavo baisingą didybę, pasiduodamas ir paklusdamas šiam Tavojo teisingumo įstatymui. Iš visos širdies nekenčiu savo praeities nuodėmių, kuriomis nusipelniau mirties tūkstantį kartų. Todėl aš priimu mirtį kaip atlyginimą už savo nuodėmes ir iš paklusnumo Tavo šventajai valiai. Taip, didysis Dieve, pasiųsk man mirtį, kur panorėsi, kada panorėsi ir tokiu būdu, koks Tau patiks. Tuo tarpu aš rūpinsiuosi dienomis, kurias dar teikeisi man duoti, kad atsiskirčiau nuo pasaulio, kad nutraukčiau visus ryšius, kurie mane saisto su šia tremties vieta, ir kad pasiruoščiau su pasitikėjimu pasirodyti priešais Tavojo teismo krasę. Todėl visiškai atsiduodu į Tavo tėviškos apvaizdos rankas. Teįvyksta Tavo dieviškoji valia dabar ir per amžius. Amen.