KUNIGŲ PASIAUKOJIMAS ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

Viešpatie Jėzau, mūsų mylimasis Atpirkėjau ir Kunige per amžius, meilingai pažvelk į mus, Tave maldaujančius, kuriuos teikeisi pavadinti savo draugais ir padaryti savo kunigystės dalininkais. Mes esame Tavo ir norime amžinai Tavo būti, todėl šiandien visiškai pašvenčiame ir paaukojame save Tavo Švenčiausiajai Širdžiai, kurią parodei kaip vienintelį išganymo prieglobstį vargstančiai žmonių giminei.

Tu savo Širdies garbintojams pažadėjai gausių dieviškos tarnystės vaisių, todėl padaryk mus, meldžiame, naudingais Tavo vynuogyno darbininkais, tikrai nuolankiais ir švelniais, pilnaius pamaldumo dvasios ir kantrybės, taip liepsnojančiais Tavo meile, kad nesiliautume Tą meilės ugnį kurstyti ir skatinti tikinčiųjų sielose. Todėl atnaujink mūsų širdis Tavosios Širdies kaitra, kad nebesiektume nieko kito, tik didinti Tavo garbę ir pelnyti Tau sielų, kurias atpirkai Brangiausiuoju Krauju.

Pasigailėk, gerasis Ganytojau, ypač kunigų, mūsų brolių, jei kas nors iš jų, nuklydę dėl savo tuščių jausmų, apverktinu aplaidumu nuliūdino Tave ir mylimąją Tavo Sužadėtinę Bažnyčią. Leisk mums juos vėl parvesti į Tavo glėbį ar bent atlyginti jų nusikaltimus, atitaisyti žalą ir mūsų paguoda sumažinti skausmą, kuriuo jie Tave žeidžia. Galiausiai leisk mums melsti Tave šiais Augustino žodžiais: „O saldusis Jėzau, gyvenk manyje! Tegul mano dvasioje dega karšta Tavo meilės žarija. Tegul ji tampa tobula ugnimi, visuomet liepsnoja ant mano širdies altoriaus, rusena mano giliausiame viduje, žaižaruoja mano sielos slaptumoje. Mano sudegimo dieną rask mane atbaigtą pas Tave, kuris būdamas Dievas su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.“