KUNIGŲ MALDA UŽ JŲ LUOMO PAŠVENTINIMĄ

Viešpatie Jėzau, amžinasis Aukščiausiasis Kunige, Tu mus, negalinčius pasiremti jokiais nuopelnais, dėl ypatingos Tavo Švenčiausiosios Širdies dovanos priskyrei savo kunigų luomui. Kad įvykdytume tuos įžadus, kuriuos į mūsų sielas įkvėpė Tavo malonė, suteik mums gausių Tavo padedančio gailestingumo dovanų. Tu, kuris dėl mūsų pašventinai save, jog ir mes būtume šventi tiesoje, padaryk, kad niekuomet nenukryptume nuo kelio, kuriuo esi Tu, laikytumės Tavo mokymo, būtume ištikimi Tavo įstatymo ir įsakymų vykdytojai, kad savo elgesiu rodytume Tavo meilingosios Širdies paveikslą ir Tavyje bei per Tave visuose dalykuose patiktume dangiškajam Tėvui.

Tešviečia mumyse išmintis ir visoks teisingumas, tvirtumas ir stiprybė tegul dera su skaistumu ir saikingumu. Mūsų krūtinėse tegyvena nuoširdus tikėjimas, savo paguodos rasą tegul beria nemirtingųjų gėrybių viltis. Tegul ten liepsnoja dangiška ugnis, kuri dega kaitriame meilės žaizdre – Tavo Širdyje. Padaryk, kad mūsų mintys nuolat suktųsi apie Tavo žodžius, kuriuose švyti amžinoji išmintis, kad ten, kur patys ganomės, ganytume ir mums patikėtas Tavo kaimenės avis. Tavo Evangelijos priešininkai tebijo mūsų vienybės ryšių ir mumyse teneranda nieko, ką galėtų laikyti Tavo Bažnyčios, mūsų Motinos, raukšle ar dėme. Todėl padaryk, kad ieškodami ne savo naudos, bet Tavo garbės, iki paskutinio atodūsio pasiliktume mūsų tarnyboje, būdami tiesios valios ir grynos sąžinės, kad kai mūsų kūnas mirs, Tave, kuris esi mūsų vadas ir palydovas žemėje, gautume šventųjų šviesoje kaip amžiną atlygį. Tu su Dievu Tėvu Šventosios Dvasios vienybėje gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.