KARDINOLO DŽONO HENRIO NJŪMENO MALDA UŽ NETIKINČIUS

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu ant kryžiaus meldei: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Ir šiandien mūsų tarpe yra daug tokių: jie nežino to, ką jie privalo žinoti, arba užmiršo tai, ką kažkada žinojo. Jie neigia Dievo buvimą, bet jie nežino, ką daro. Jie juokiasi iš dangaus džiaugsmų ir pragaro kančių, bet jie nežino, ką daro. Jie atsižada tikėjimo Tavimi, žmonijos Atpirkėju, niekina Tavo žodžius ir sakramentus, įžeidinėja ir šmeižia Tavo šventąją Bažnyčią ir jos kunigus, bet jie nežino, ką daro. Jie klaidina šalia esančius, gąsdina silpnuosius ir sugadina jaunimą, bet jie nežino, ką daro. Kai kurie nori religijos, bet klaidą priima už tiesą; paklusdami savo supratimui, jie suvedžioja kitus ir atitolina juos nuo Tavęs. Jie visi nežino, ką daro. Bet Tu gali jiems tą žinojimą duoti. O Viešpatie, mes meldžiame Tave Tavo paties žodžiais: „Dieve ir Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro!“ Mokyk juos dabar, atverk jiems akis, kol dar neatėjo jų metas! Duok jiems tikėjimą tuo, ką jie kada nors turės pamatyti, net jei čia ir nenori tuo tikėti! Duok jiems jau čia stiprų ir gelbėjantį tikėjimą! Sunaikink jų baisias klaidas ir duok jiems gerti gyvojo vandens, apie kurį Tu pasakei: „Kas jo gers, niekuomet daugiau nebetrokš“. Amen.