JUNGIMASIS SU VISAME PASAULYJE AUKOJAMOMIS ŠV. MIŠIOMIS

“Mano Dieve! Jungiuosi su visomis šventosiomis Mišiomis, kurios šiandien aukojamos visame pasaulyje, kurios jau buvo paaukotos nuo pirmosios šventosios Mišių aukos Paskutinėje vakarienėje ir ant Kalvarijos kalno, ir kurios dar bus aukojamos iki pat pasaulio pabaigos. Jungiu su jomis savo mylimus tėvus, brolius ir seseris, visus kūno ir sielos geradarius, gyvus ir mirusius, Šventąjį Tėvą ir vyskupus, sielų ganytojus ir nuodėmklausius, ir visus, kuriems esu įpareigotas daryti gera. Aukoju Tau, Dieve, visas šventąsias Mišias kaip auką Tavo begalinės meilės, gerumo ir gailestingumo pašlovinimui; kaip padėkos auką už visa gera, ką Tu mūsų gyvenime jau mums suteikei ir dar suteiksi; kaip prašymo auką, kad Tau ištikimai tarnautume iki pat gyvenimo pabaigos, gerai atliktume savo pareigas ir galėtume su Išganytoju širdyje atsisveikinti su šiuo pasauliu; kaip atgailos auką už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Amen.

Amžinasis Tėve, per tyrąsias Marijos rankas į taurę, kurią šiandien kiekvienas kunigas kelia ant altoriaus, aš sudedu savo mintis, savo darbus, vargus ir kančias, mano dabartį, praeitį ir ateitį, visas savo nuodėmes, visus man brangius žmones, viso pasaulio sielas, vargšes vėles skaistykloje, net pačią mirtį.

Aukoju Tau kiekvieną savo širdies plakimą, kiekvieną atodūsį, kiekvieną žingsnį ir žodį, norėdamas, kad Tu perkeistum kiekvieną šį veiksmą ir padarytum juos meilės aktais, skirtais atgailai už pasaulio nuodėmes.

Duok, kad vienybėje su Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi kiekviena mano diena būtų kaip nesibaigiančios Mišios, nuolatinė auka, nuolatinė Komunija, atsilyginant Tavo dieviškajam teisingumui. Amen.”