GRĮŽUSIŲ PILIGRIMŲ PALAIMINIMAS

V. Mūsų pagalba – Viešpaties vardas. R. Jis padarė dangų ir žemę.

Ant. Štai * taip bus palaimintas žmogus, kuris bijo Viešpaties.

Laimingi visi, kurie bijo Viešpaties, * kurie vaikščioja jo keliais.

Tu valgysi iš savo rankų darbo, * laimingas būsi ir tau seksis.

Tavo žmona bus lyg vaisingas vynmedis * tavo namų viduje.

Tavo vaikai – lyg alyvų jaunuolynas * aplink tavo stalą.

Tegul bus palaimintas žmogus, * kuris bijo Viešpaties.

Telaimina tave Viešpats iš Siono, * ir tu regėsi Jeruzalę klestint visas savo gyvenimo dienas.

Matysi savo vaikų vaikus.* Tebus ramybė Izraeliui!

Garbė Dievui Tėvui…

Ant. Štai taip…

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Tėve mūsų (tyliai iki:)

V. Ir neleisk mūsų gundyti. R. Bet gelbėk mus nuo pikto.

V. Palaiminti, ateinantys Viešpaties vardu. R. Palaiminti Viešpaties, kuris padarė dangų ir žemę.

V. Pažvelk, Viešpatie, į savo tarnus ir į savo kūrinius. R. Veski juos Tavo įsakymų keliu.

V. Viešpatie, išklausyk mano maldą. R. Ir mano šauksmas Tave tepasiekia.

V. Viešpats su jumis. R. Ir su tavo dvasia.

Melskimės. Permaldautas suteik, meldžiame, Viešpatie, savo tarnams atleidimą ir ramybę, kad jie būtų ir apvalyti nuo visų prasižengimų, ir saugiomis sielomis Tau tarnautų.

Visagali amžinasis Dieve, mūsų laikų ir gyvenimo tvarkytojau, suteik savo tarnams nuolatinę ramybę ir pagalbą, kad tuos, kuriuos sveikus grąžini prie jų darbų, savo pagalba padarytum saugius.

Dieve, Tu lankai nuolankiuosius ir guodi mus broliška meile. Parodyk mūsų draugijai Tavo malonę, kad per tuos, kuriuose gyveni, mes pajustume mūsų tarpe Tavo atėjimą. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su Tavimi gyvena ir viešpatauja tos pačios Šventosios Dvasios vienybėje per visus amžių amžius. R. Amen.

Visagalio Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, + ir Šventosios Dvasios ramybė ir palaiminimas tenusileidžia ant jūsų ir visuomet tepasilieka. R. Amen.