GEROS ŠIRDIES PRAŠYMAS

Šventoji Marija, Dievo Motina, išsaugok mano širdį vaikišką, skaidrią ir tyrą kaip šaltinis. Sukurk manyje paprastą širdį, kuri nepasiduotų liūdesiui. Duok didžiadvasišką širdį, kuri save dovanoja, meiliai užjaučiančią širdį, ištikimą ir kilnią širdį, kuri nepamirštų nei vienos geradarybės ir nesinešiotų jokio patirto blogio. Duok man draugišką ir kuklią širdį, kuri myli pati nereikalaudama meilės, kuri draugiškai susijungia su kitomis širdimis dėl Tavo dieviškojo Sūnaus. Suteik plačią ir neįveikiamą širdį, kurios neužvertų joks nedėkingumas, nenuvargintų joks abejingumas. Duok širdį, sužeistą Jėzaus Kristaus šlovės, sergančią iš meilės jam, kurios žaizdas gali pagydyti tik dangus.