ATSILYGINIMO MALDA ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDŽIAI

“Gerasis Jėzau! Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka. Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai nedorai pasielgę, labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia mums būtum gailestingas. Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie, toli nuklydę nuo išganymo kelio, arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu, arba, užmiršę Krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų. Už visas šias smerktinas nedorybes mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti: elgesio ir aprangos nepadorumą ir begėdiškumą, nekaltų sielų sugadinimui paruoštas žabangas, šventų dienų nesilaikymą, keiksmus ir piktžodžiavimus, taikomus Tau ir Tavo šventiesiems, šmeižimus prieš Tavo Vietininką ir kunigų luomą, dieviškosios meilės Sakramento apleidimą ir jo niekinimą baisiomis šventvagystėmis, galiausiai viešuosius nusikaltimus tautų, kurios priešinasi Tavo įsteigtos Bažnyčios teisėms ir mokymui.

O kad galėtume tuos nusikaltimus nuplauti savo pačių krauju! Dabar gi, kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus, mes Tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai prikaltas prie kryžiaus, o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose; prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus. Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą, Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atsilyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu, tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu. Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad kas vėl Tave įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei, priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums, kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę, kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.”